អត្ថន័យ 继续 និងការបញ្ចេញសំឡេង

继续
ពាក្យសាមញ្ញ
繼續
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 继续 ខ្មែរ

jì xù

 • អនុវត្តលើ

HSK level


ចរិត

 • (jì): តាម
 • (xù): បន្ត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 继续

 • 他表示愿意继续在公司工作。
  Tā biǎoshì yuànyì jìxù zài gōngsī gōngzuò.
 • 老师鼓励我继续努力,不要放弃。
  Lǎoshī gǔlì wǒ jìxù nǔlì, bùyào fàngqì.
 • 请大家休息一会儿,十分钟后继续上课。
  Qǐng dàjiā xiūxí yīhuǐ'er, shífēnzhōng hòu jìxù shàngkè.