អត្ថន័យ 羊肉 និងការបញ្ចេញសំឡេង

羊肉
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 羊肉 ខ្មែរ

yáng ròu

  • កូនចៀម

HSK level


ចរិត

  • (yáng): ចៀម
  • (ròu): សាច់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 羊肉

  • 羊肉真好吃!
    Yángròu zhēn hào chī!
  • 有些人不爱吃羊肉。
    Yǒuxiē rén bù ài chī yángròu.