អត្ថន័យ 羡慕 និងការបញ្ចេញសំឡេង

羡慕
ពាក្យសាមញ្ញ
羨慕
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 羡慕 ខ្មែរ

xiàn mù

  • ការច្រណែន

HSK level


ចរិត

  • (xiàn): ការច្រណែន
  • (mù): កោតសរសើរ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 羡慕

  • 我很羡慕他有一份好工作。
    Wǒ hěn xiànmù tā yǒu yī fèn hǎo gōngzuò.