អត្ថន័យ 羽毛球 និងការបញ្ចេញសំឡេង

羽毛球
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 羽毛球 ខ្មែរ

yǔ máo qiú

  • កីឡាវាយសី

HSK level


ចរិត

  • (yǔ): ស្លាប
  • (máo): សក់
  • (qiú): បាល់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 羽毛球

  • 你经常打羽毛球吗?
    Nǐ jīngcháng dǎ yǔmáoqiú ma?