អត្ថន័យ 翻译 និងការបញ្ចេញសំឡេង

翻译
ពាក្យសាមញ្ញ
翻譯
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 翻译 ខ្មែរ

fān yì

  • ការបកប្រែ

HSK level


ចរិត

  • (fān): វេន
  • (yì): បកប្រែ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 翻译

  • 请把这篇文章翻译成汉语。
    Qǐng bǎ zhè piān wénzhāng fānyì chéng hànyǔ.