អត្ថន័យ 耀眼 និងការបញ្ចេញសំឡេង

耀眼
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 耀眼 ខ្មែរ

yào yǎn

  • គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

HSK level


ចរិត

  • 耀 (yào): ចាំង
  • (yǎn): ភ្នែក