អត្ថន័យ 考试 និងការបញ្ចេញសំឡេង

考试
ពាក្យសាមញ្ញ
考試
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 考试 ខ្មែរ

kǎo shì

 • ការពិនិត្យ

HSK level


ចរិត

 • (kǎo): សាកល្បង
 • (shì): សាកល្បង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 考试

 • 考试的时间很长。
  Kǎoshì de shíjiān hěn zhǎng.
 • 这次考试,我得了 85分。
  Zhè cì kǎoshì, wǒ déliǎo 85 fēn.
 • 这次考试,我得了 100 分。
  Zhè cì kǎoshì, wǒ déliǎo 100 fēn.
 • 为了准备考试,他每天都学习到很晚。
  Wèile zhǔnbèi kǎoshì, tā měitiān dū xuéxí dào hěn wǎn.
 • 我在为考试做准备。
  Wǒ zài wèi kǎoshì zuò zhǔnbèi.