អត្ថន័យ 耐用 និងការបញ្ចេញសំឡេង

耐用
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 耐用 ខ្មែរ

nài yòng

  • ប្រើប្រាស់បានយូរ

HSK level


ចរិត

  • (nài): ធន់
  • (yòng): ប្រើ