អត្ថន័យ 节日 និងការបញ្ចេញសំឡេង

节日
ពាក្យសាមញ្ញ
節日
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 节日 ខ្មែរ

jié rì

  • ពិធីបុណ្យ

HSK level


ចរិត

  • (jié): ផ្នែក
  • (rì): ថ្ងៃ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 节日

  • 祝大家节日快乐!
    Zhù dàjiā jiérì kuàilè!
  • 祝大家节日快乐,干杯!
    Zhù dàjiā jiérì kuàilè, gānbēi!