អត្ថន័យ 节目 និងការបញ្ចេញសំឡេង

节目
ពាក្យសាមញ្ញ
節目
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 节目 ខ្មែរ

jié mù

 • កម្មវិធី

HSK level


ចរិត

 • (jié): ផ្នែក
 • (mù): ធាតុ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 节目

 • 今天的节目好看极了。
  Jīntiān de jiémù hǎokàn jíle.
 • 她最喜欢看音乐节目。
  Tā zuì xǐhuān kàn yīnyuè jiémù.
 • 今天我们一共演出 12 个节目。
  Jīntiān wǒmen yīgòng yǎnchū 12 gè jiémù.
 • 你们要表演什么节目?
  Nǐmen yào biǎoyǎn shénme jiémù?