អត្ថន័យ 获得 និងការបញ្ចេញសំឡេង

获得
ពាក្យសាមញ្ញ
獲得
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 获得 ខ្មែរ

huò dé

 • ទទួលបាន

HSK level


ចរិត

 • (huò): ទទួលបាន
 • (dé): ទទួលបាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 获得

 • 祝贺你们获得了好成绩。
  Zhùhè nǐmen huòdéle hǎo chéngjī.
 • 获得了成功也不能太骄傲。
  Huòdéle chénggōng yě bùnéng tài jiāo'ào.
 • 因为努力学习,他获得了理想的成绩。
  Yīnwèi nǔlì xuéxí, tā huòdéle lǐxiǎng de chéngjī.
 • 我在阅读中获得了很多知识。
  Wǒ zài yuèdú zhōng huòdéle hěnduō zhīshì.