អត្ថន័យ 虽然…但是… និងការបញ្ចេញសំឡេង

虽然…但是…
ពាក្យសាមញ្ញ
雖然…但是…
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 虽然…但是… ខ្មែរ

suī rán …dàn shì …

  • ទោះយ៉ាងណាទោះយ៉ាងណា…

HSK level


ចរិត

  • (suī): ទោះបីជា
  • (rán): ពិតប្រាកដ​ណាស់
  • (dàn): ប៉ុន្តែ
  • (shì): ត្រូវហើយ