អត្ថន័យ 衣服 និងការបញ្ចេញសំឡេង

衣服
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 衣服 ខ្មែរ

yī fu

 • សម្លៀកបំពាក់

HSK level


ចរិត

 • (yī): សម្លៀកបំពាក់
 • (fú): សម្លៀកបំពាក់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 衣服

 • 这个衣服多少钱?
  Zhège yīfú duōshǎo qián?
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 我在商店买了很多衣服。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō yīfú.
 • 穿红衣服的是服务员。
  Chuān hóng yīfú de shì fúwùyuán.
 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú