អត្ថន័យ 袜子 និងការបញ្ចេញសំឡេង

袜子
ពាក្យសាមញ្ញ
襪子
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 袜子 ខ្មែរ

wà zi

  • ស្រោមជើង

HSK level


ចរិត

  • (wà): ស្រោមជើង
  • (zi): កូន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 袜子

  • 我把袜子洗干净了。
    Wǒ bǎ wàzi xǐ gānjìngle.