អត្ថន័យ 西红柿 និងការបញ្ចេញសំឡេង

西红柿
ពាក្យសាមញ្ញ
西紅柿
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 西红柿 ខ្មែរ

xī hóng shì

  • ប៉េងប៉ោះ

HSK level


ចរិត

  • 西 (xī): អូ
  • (hóng): ក្រហម
  • (shì): persimmon

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 西红柿

  • 我买了一些西红柿。
    Wǒ mǎile yīxiē xīhóngshì.