អត្ថន័យ 观众 និងការបញ្ចេញសំឡេង

观众
ពាក្យសាមញ្ញ
觀衆
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 观众 ខ្មែរ

guān zhòng

  • ទស្សនិកជន

HSK level


ចរិត

  • (guān): មើល
  • (zhòng): ហ្វូងមនុស្ស

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 观众

  • 电视机前的观众朋友们,大家好。
    Diànshì jī qián de guānzhòng péngyǒumen, dàjiā hǎo.