អត្ថន័យ 观点 និងការបញ្ចេញសំឡេង

观点
ពាក្យសាមញ្ញ
觀點
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 观点 ខ្មែរ

guān diǎn

  • មើល

HSK level


ចរិត

  • (guān): មើល
  • (diǎn): ចំណុច