អត្ថន័យ 规定 និងការបញ្ចេញសំឡេង

规定
ពាក្យសាមញ្ញ
規定
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 规定 ខ្មែរ

guī dìng

  • លលាដ៍ក្បាល

HSK level


ចរិត

  • (guī): បទប្បញ្ញត្តិ
  • (dìng): កំណត់