អត្ថន័យ 觉得 និងការបញ្ចេញសំឡេង

觉得
ពាក្យសាមញ្ញ
覺得
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 觉得 ខ្មែរ

jué de

 • មានអារម្មណ៍

HSK level


ចរិត

 • (jué): មានអារម្មណ៍
 • (dé): ទទួលបាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 觉得

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 你觉得这本书怎么样?
  Nǐ juédé zhè běn shū zěnme yàng?
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 我觉得这个问题很奇怪。
  Wǒ juédé zhège wèntí hěn qíguài.
 • 我觉得这种说法是错误的。
  Wǒ juédé zhè zhǒng shuōfǎ shì cuòwù de.