អត្ថន័យ 警察 និងការបញ្ចេញសំឡេង

警察
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 警察 ខ្មែរ

jǐng chá

  • ប៉ូលីស

HSK level


ចរិត

  • (jǐng): ប៉ូលីស
  • (chá): សង្កេត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 警察

  • 警察正在进行调查。
    Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
  • 我从小就想成为一名警察。
    Wǒ cóngxiǎo jiù xiǎng chéngwéi yī míng jǐngchá.