អត្ថន័យ 认为 និងការបញ្ចេញសំឡេង

认为
ពាក្យសាមញ្ញ
認為
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 认为 ខ្មែរ

rèn wéi

  • គិត

HSK level


ចរិត

  • (rèn): ទទួលស្គាល់
  • (wèi): សម្រាប់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 认为

  • 你认为他会来吗?
    Nǐ rènwéi tā huì lái ma?
  • 所有的人都认为是他不对。
    Suǒyǒu de rén dōu rènwéi shì tā bùduì.