អត្ថន័យ 讨厌 និងការបញ្ចេញសំឡេង

讨厌
ពាក្យសាមញ្ញ
討厭
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 讨厌 ខ្មែរ

tǎo yàn

  • ស្អប់

HSK level


ចរិត

  • (tǎo): ពិភាក្សា
  • (yàn): ធុញទ្រាន់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 讨厌

  • 我讨厌在饭馆吃饭。
    Wǒ tǎoyàn zài fànguǎn chīfàn.
  • 这个天气真讨厌。
    Zhège tiānqì zhēn tǎoyàn.