អត្ថន័យ 识别 និងការបញ្ចេញសំឡេង

识别
ពាក្យសាមញ្ញ
識別
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 识别 ខ្មែរ

shí bié

  • កំណត់អត្តសញ្ញាណ

HSK level


ចរិត

  • (shí): ចំណេះដឹង
  • (bié): កុំ