អត្ថន័យ 诚实 និងការបញ្ចេញសំឡេង

诚实
ពាក្យសាមញ្ញ
誠實
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 诚实 ខ្មែរ

chéng shí

 • ស្មោះត្រង់

HSK level


ចរិត

 • (chéng): ដោយក្តីស្មោះត្រង់
 • (shí): ពិតប្រាកដ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 诚实

 • 诚实的人值得我们尊重。
  Chéngshí de rén zhídé wǒmen zūnzhòng.
 • 做人要诚实,不能说假话。
  Zuòrén yào chéngshí, bùnéng shuō jiǎ huà.
 • 爸爸经常教育我要做一个诚实的人。
  Bàba jīngcháng jiàoyù wǒ yào zuò yīgè chéngshí de rén.