អត្ថន័យ 语法 និងការបញ្ចេញសំឡេង

语法
ពាក្យសាមញ្ញ
語法
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 语法 ខ្មែរ

yǔ fǎ

  • វេយ្យាករណ៍

HSK level


ចរិត

  • (yǔ): ភាសា
  • (fǎ): ច្បាប់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 语法

  • 我学习了一些基础的语法知识。
    Wǒ xuéxíle yīxiē jīchǔ de yǔfǎ zhīshì.
  • 学习一门语言,需要对它的语法有一些了解。
    Xuéxí yī mén yǔyán, xūyào duì tā de yǔfǎ yǒu yīxiē liǎojiě.