អត្ថន័យ 语言 និងការបញ្ចេញសំឡេង

语言
ពាក្យសាមញ្ញ
語言
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 语言 ខ្មែរ

yǔ yán

 • ភាសា

HSK level


ចរិត

 • (yǔ): ភាសា
 • (yán): និយាយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 语言

 • 经过多年的积累,他的语言水平有了很大提高。
  Jīngguò duōnián de jīlěi, tā de yǔyán shuǐpíng yǒule hěn dà tígāo.
 • 学习一门语言,需要对它的语法有一些了解。
  Xuéxí yī mén yǔyán, xūyào duì tā de yǔfǎ yǒu yīxiē liǎojiě.
 • 语言是人和人之间交流的工具。
  Yǔyán shì rén hé rén zhī jiān jiāoliú de gōngjù.
 • 语言是表达思想的工具。
  Yǔyán shì biǎodá sīxiǎng de gōngjù.