អត្ថន័យ 象棋 និងការបញ្ចេញសំឡេង

象棋
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 象棋 ខ្មែរ

xiàng qí

  • អុក

HSK level


ចរិត

  • (xiàng): ចូលចិត្ត
  • (qí): អុក