អត្ថន័យ 负责 និងការបញ្ចេញសំឡេង

负责
ពាក្យសាមញ្ញ
負責
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 负责 ខ្មែរ

fù zé

 • ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ

HSK level


ចរិត

 • (fù): អវិជ្ជមាន
 • (zé): ការទទួលខុសត្រូវ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 负责

 • 我们会对这件事负责。
  Wǒmen huì duì zhè jiàn shì fùzé.
 • 小李工作非常负责。
  Xiǎo lǐ gōngzuò fēicháng fùzé.
 • 家里一切的事情,都是妈妈负责。
  Jiālǐ yīqiè de shìqíng, dōu shì māmā fùzé.
 • 我不太懂管理,所以不适合做负责人。
  Wǒ bù tài dǒng guǎnlǐ, suǒyǐ bùshìhé zuò fùzé rén.