អត្ថន័យ 责任 និងការបញ្ចេញសំឡេង

责任
ពាក្យសាមញ្ញ
責任
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 责任 ខ្មែរ

zé rèn

  • ការទទួលខុសត្រូវ

HSK level


ចរិត

  • (zé): ការទទួលខុសត្រូវ
  • (rèn): រេន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 责任

  • 这件事情,我们大家都有责任。
    Zhè jiàn shìqíng, wǒmen dàjiā dōu yǒu zérèn.