អត្ថន័យ 起床 និងការបញ្ចេញសំឡេង

起床
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 起床 ខ្មែរ

qǐ chuáng

 • ក្រោក​ឡើង

HSK level


ចរិត

 • (qǐ): ពី
 • (chuáng): គ្រែ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 起床

 • 让大家起床吧。
  Ràng dàjiā qǐchuáng ba.
 • 我早上七点起床。
  Wǒ zǎoshang qī diǎn qǐchuáng.
 • 我一般7 点钟起床。
  Wǒ yībān 7 diǎn zhōng qǐchuáng.
 • 他总是很早起床。
  Tā zǒng shì hěn zǎo qǐchuáng.
 • 我每天差不多7 点起床。
  Wǒ měitiān chā bù duō 7 diǎn qǐchuáng.