អត្ថន័យ 起飞 និងការបញ្ចេញសំឡេង

起飞
ពាក្យសាមញ្ញ
起飛
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 起飞 ខ្មែរ

qǐ fēi

 • យកចេញ

HSK level


ចរិត

 • (qǐ): ពី
 • (fēi): ហោះ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 起飞

 • 每天有超过三百个航班在这里起飞。
  Měitiān yǒu chāoguò sānbǎi gè hángbān zài zhèlǐ qǐfēi.
 • 飞机起飞的时间,推迟了 20 分钟。
  Fēijī qǐfēi de shíjiān, tuīchíle 20 fēnzhōng.
 • 各位乘客,飞机马上就要起飞了。
  Gèwèi chéngkè, fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēile.