អត្ថន័យ 跑步 និងការបញ្ចេញសំឡេង

跑步
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 跑步 ខ្មែរ

pǎo bù

 • រត់

HSK level


ចរិត

 • (pǎo): រត់
 • (bù): ជំហាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 跑步

 • 和弟弟跑步吧。
  Hé dìdì pǎobù ba.
 • 我每天早上都跑步。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu pǎobù.
 • 因为……下雨了,因为……我没去跑步。
  Yīnwèi……xià yǔle, yīnwèi……wǒ méi qù pǎobù.
 • 我们比赛跑步吧。
  Wǒmen bǐsài pǎobù ba.
 • 我每天跑步减肥。
  Wǒ měitiān pǎobù jiǎnféi.