អត្ថន័យ 跳舞 និងការបញ្ចេញសំឡេង

跳舞
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 跳舞 ខ្មែរ

tiào wǔ

 • រាំ

HSK level


ចរិត

 • (tiào): លោត
 • (wǔ): រាំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 跳舞

 • 别唱歌了,跳舞吧。
  Bié chànggēle, tiàowǔ ba.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.
 • 我教你跳舞吧,动作很简单。
  Wǒ jiào nǐ tiàowǔ ba, dòngzuò hěn jiǎndān.