អត្ថន័យ 踢足球 និងការបញ្ចេញសំឡេង

踢足球
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 踢足球 ខ្មែរ

tī zú qiú

  • លេង​បាល់ទាត់

HSK level


ចរិត

  • (tī): ទាត់
  • (zú): ជើង
  • (qiú): បាល់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 踢足球

  • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
    Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
  • 我和同学们在踢足球。
    Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.