អត្ថន័យ 还是 និងការបញ្ចេញសំឡេង

还是
ពាក្យសាមញ្ញ
還是
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 还是 ខ្មែរ

hái shì

 • នៅតែមាន

HSK level


ចរិត

 • (hái): ផងដែរ
 • (shì): ត្រូវហើយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 还是

 • 虽然……但下雨了,虽然……但我们还是想去看电影。
  Suīrán……dàn xià yǔle, suīrán……dàn wǒmen háishì xiǎng qù kàn diànyǐng.
 • 我还是孩子。
  Wǒ háishì háizi.
 • 你喜欢红颜色还是黑颜色?
  Nǐ xǐhuān hóng yánsè háishì hēi yánsè?
 • 您想喝咖啡,还是茶?
  Nín xiǎng hē kāfēi, háishì chá?
 • 你还是吃点儿水果吧,别喝啤酒了。
  Nǐ háishì chī diǎn er shuǐguǒ ba, bié hē píjiǔle.