អត្ថន័យ 还(副词) និងការបញ្ចេញសំឡេង

还(副词)
ពាក្យសាមញ្ញ
還(副詞)
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 还(副词) ខ្មែរ

hái

  • ក៏ (adverb)

HSK level


ចរិត

  • (hái): ផងដែរ