អត្ថន័យ 进行 និងការបញ្ចេញសំឡេង

进行
ពាក្យសាមញ្ញ
進行
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 进行 ខ្មែរ

jìn xíng

 • ទទួលបាននៅលើ

HSK level


ចរិត

 • (jìn): ជាមុន
 • (xíng): ជួរដេក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 进行

 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 比赛还在进行。
  Bǐsài hái zài jìnxíng.
 • 比赛进行得很顺利。
  Bǐsài jìnxíng dé hěn shùnlì.