អត្ថន័យ 适合 និងការបញ្ចេញសំឡេង

适合
ពាក្យសាមញ្ញ
適合
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 适合 ខ្មែរ

shì hé

  • សាកសមសម្រាប់

HSK level


ចរិត

  • (shì): សមរម្យ
  • (hé): ផ្សំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 适合

  • 我不太适合穿绿色的衣服。
    Wǒ bù tài shìhé chuān lǜsè de yīfú.
  • 我不太懂管理,所以不适合做负责人。
    Wǒ bù tài dǒng guǎnlǐ, suǒyǐ bùshìhé zuò fùzé rén.