អត្ថន័យ 适应 និងការបញ្ចេញសំឡេង

适应
ពាក្យសាមញ្ញ
適應
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 适应 ខ្មែរ

shì yìng

  • សម្របខ្លួន

HSK level


ចរិត

  • (shì): សមរម្យ
  • (yīng): គួរ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 适应

  • 你能适应北方的气候吗?
    Nǐ néng shìyìng běifāng de qìhòu ma?
  • 我已经适应这里的工作环境了。
    Wǒ yǐjīng shìyìng zhèlǐ de gōngzuò huánjìngle.