អត្ថន័យ 通知 និងការបញ្ចេញសំឡេង

通知
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 通知 ខ្មែរ

tōng zhī

  • សេចក្តីជូនដំណឹង

HSK level


ចរិត

  • (tōng): ឆ្លងកាត់
  • (zhī): ដឹង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 通知

  • 请通知大家来开会。
    Qǐng tōngzhī dàjiā lái kāihuì.
  • 我接到了开会的通知。
    Wǒ jiē dàole kāihuì de tōngzhī.