អត្ថន័យ 邮局 និងការបញ្ចេញសំឡេង

邮局
ពាក្យសាមញ្ញ
郵局
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 邮局 ខ្មែរ

yóu jú

  • ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍

HSK level


ចរិត

  • (yóu): អ៊ីមែល
  • (jú): ការិយាល័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 邮局

  • 邮局早上 9 点开门。
    Yóujú zǎoshang 9 diǎn kāimén.