អត្ថន័យ 郊区 និងការបញ្ចេញសំឡេង

郊区
ពាក្យសាមញ្ញ
郊區
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 郊区 ខ្មែរ

jiāo qū

  • តំបន់ជាយក្រុង

HSK level


ចរិត

  • (jiāo): តំបន់ជាយក្រុង
  • (qū): តំបន់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 郊区

  • 我住在郊区,开车半个小时就能到市中心。
    Wǒ zhù zàijiāoqū, kāichē bàn gè xiǎoshí jiù néng dào shì zhōngxīn.