អត្ថន័យ 铅笔 និងការបញ្ចេញសំឡេង

铅笔
ពាក្យសាមញ្ញ
鉛筆
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 铅笔 ខ្មែរ

qiān bǐ

  • ខ្មៅដៃ

HSK level


ចរិត

  • (qiān): ដឹកនាំ
  • (bǐ): ប៊ិច

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 铅笔

  • 你看见我的铅笔了吗?
    Nǐ kànjiàn wǒ de qiānbǐle ma?
  • 请安静桌子上的铅笔给我。
    Qǐng ānjìng zhuōzi shàng de qiānbǐ gěi wǒ.