អត្ថន័យ 银行 និងការបញ្ចេញសំឡេង

银行
ពាក្យសាមញ្ញ
銀行
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 银行 ខ្មែរ

yín háng

 • ធនាគារ

HSK level


ចរិត

 • (yín): ប្រាក់
 • (xíng): ជួរដេក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 银行

 • 我去银行换点儿钱。
  Wǒ qù yínháng huàn diǎn er qián.
 • 我想去银行办一张信用卡。
  Wǒ xiǎng qù yínháng bàn yī zhāng xìnyòngkǎ.
 • 银行下午 5 点关门。
  Yínháng xiàwǔ 5 diǎn guānmén.
 • 我把钱存进了银行。
  Wǒ bǎ qián cún jìnle yínháng.
 • 今天下午我要去银行取钱。
  Jīntiān xiàwǔ wǒ yào qù yínháng qǔ qián.