អត្ថន័យ 长江 និងការបញ្ចេញសំឡេង

长江
ពាក្យសាមញ្ញ
長江
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 长江 ខ្មែរ

cháng jiāng

  • យ៉ាង

HSK level


ចរិត

  • (cháng): វែង
  • (jiāng): ទន្លេ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 长江

  • 长江是中国的第一大河。
    Chángjiāng shì zhōngguó de dì yī dàhé.