អត្ថន័យ 长(形容词) និងការបញ្ចេញសំឡេង

长(形容词)
ពាក្យសាមញ្ញ
長(形容詞)
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 长(形容词) ខ្មែរ

cháng

  • វែង (គុណនាម)

HSK level


ចរិត

  • (cháng): វែង