អត្ថន័យ 附件 និងការបញ្ចេញសំឡេង

附件
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 附件 ខ្មែរ

fù jiàn

  • ឧបសម្ព័ន្ធ

HSK level


ចរិត

  • (fù): ភ្ជាប់
  • (jiàn): ចំណិត