អត្ថន័យ 降落 និងការបញ្ចេញសំឡេង

降落
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 降落 ខ្មែរ

jiàng luò

  • ចុះចត

HSK level


ចរិត

  • (jiàng): ទម្លាក់
  • (luò): ទម្លាក់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 降落

  • 飞机马上就要降落了。
    Fēijī mǎshàng jiù yào jiàngluòle.