អត្ថន័យ 面临 និងការបញ្ចេញសំឡេង

面临
ពាក្យសាមញ្ញ
面臨
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 面临 ខ្មែរ

miàn lín

  • ប្រឈមមុខ

HSK level


ចរិត

  • (miàn): ផ្ទៃ
  • (lín): ជិតហើយ