អត្ថន័យ 顺利 និងការបញ្ចេញសំឡេង

顺利
ពាក្យសាមញ្ញ
順利
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 顺利 ខ្មែរ

shùn lì

  • ដោយរលូន

HSK level


ចរិត

  • (shùn): សូនី
  • (lì): ចំណេញ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 顺利

  • 比赛进行得很顺利。
    Bǐsài jìnxíng dé hěn shùnlì.